Kanalizace 2015 - 2017

 

Celková přehledná situace

 

 

První schůzka občanů se koná dne 20.10.2015 v Komunitním centru obce od 18:00 hod.. Budou zde podány základní informace o připravované výstavbě, předány kontakty na jednotlivé projektanty připravené na spolupráci s přípravou jednotlivých přípojek a zodpovězeny případné dotazy.

 

                       S přáním hezkého dne      Jana Pejčinovičová, tel. 724 301 118

 

Kontakty na projektanty 1.docx

Kontakty na projektanty 1.pdf

 

INFORMACE OBČANŮM

7.8.2017

Dobrý den,

harmonogram výstavby jsem již od dodavatele obdržela. Zastupitelům bude poskytnut a bude se probírat na zastupitelstvu 9.8.2017. Když bude schválen, budu Vás hned informovat a vyvěsím ho. Práce v ulici Na Svahu byly započaty dnes a na zítra je připravena ulice Pod Samuelovou jeskyní a ulice Vodní.

                                                                                                         Jana Pejčinovičová

 

 

 

31.7.2017

Dobrý den,

opět, ačkoliv skoro po roce, se mohu znovu přihlásit a podat nějaké konečné informace o stavbě kanalizace, aniž bych měla strach, že by to mohlo následující den být jiné. Po šílených, omlouvám se za to slovo, jednáních se mám snad podařilo dojít k závěru a domluvit se se zhotovitelem na dalším postupu výstavby kanalizace. Je připraven dodatek č. 5 ke smlouvě. V tomto dodatku se upravuje jednak cena a také termín dokončení výstavby. Podrobnosti se budou probírat na dalším zastupitelstvu, které proběhne v nejbližších dnech. Teď již bude záležet na jednotlivých zastupitelstvech, zda se tento dodatek podepíše. Zhotovitel jinak oznámil, že začne v další výstavbě a to již od zítra. Jedná se o ulici Na Svahu a ulici Vodní a Ke Mlýnu. V úterý 1.8. proběhne jednání, kdy se domluví přesnější postup výstavby v jednotlivých částech obce. O výsledku Vás budu ihned informovat.

                                            S přáním hezkého dne  Jana Pejčinovičová

 

 

16.11.2016

Dobrý den,

po delší odmlce se mohu opět přihlásit s aktuální informací o výstavbě kanalizace. Dříve to opravdu nebylo možné, protože se rozhodnutí zhotovitele měnilo den ze dne a vznikl by akorát chaos a nepravdivé skutečnosti. Zhotovitel svazku oznámil prozatím zastavení stavby. Je třeba dle nich vypracovat změny projektu. Z naší strany s tímto nesouhlasíme a započali jsme jednání s právními zástupci. Máme za to, že zhotovitel podcenil ocenění stavby a změnou by na nás vyžadoval vícepráce v nemalých částkách. Na příští týden je domluvena schůzka s právním zástupcem zhotovitele, kde se bude řešit toto pozastavení stavby a obnovení prací na výstavbě kanalizace. Jinak postavené ulice budeme od stavby postupně přebírat, aby byly sjízdné. I nadále platí, že jsem na telefonu a neváhejte volat.

Mapa zde.

                                                   S přáním hezkého dne.   Jana Pejčinovičová

 

20.9.2016

Dobrý den,

pokusím se Vám nastínit současnou situaci výstavby kanalizace. V ulici Pod Samuelovou jeskyní v ulici Potoční se stále řeší přeložky sítí. V části ulici Benešova a v ulici U Barvírny se domlouvá společně s geology postup pokládky s ohledem na ztížené geologické podmínky. Jsou třeba ještě dokončit jednotlivé podchody potoků a tím propojit jednotlivé stoky. Ostatní stoky by měly být postupně dokončovány/ chybí ulice Lomená, U Pošty a Cvikovská/ a kontrolovány kamerovými zkouškami. Dokončují se také jednotlivé odbočky k objektům. Dle informací by měla být také v září hotová nová pokládka vodovodního potrubí, čímž se hodně uleví dopravě v naší obci.

V měsíci říjnu  se budou hlavně řešit povrchy komunikací, kdy se konečně dočkáme tak dlouho očekávaných oprav.

Ještě nejsme na konci, ale už máme řádnou část výstavby hotovou a já Vám tímto chci poděkovat za Vaší trpělivost. Ještě to chvilku potrvá, ale už to snad zvládneme. S dodavatelem teď hlavně řešíme termíny dokončení, kdy u některých stok jsme nuceni z důvodu  přeložek přistoupit k posunutí termínu.

Je to opravdu někdy složité a těžko se to píše, ale snad je to alespoň trochu srozumitelné.

Můj telelefon znáte a proto neváhejte a v případě dotazů či problému volejte.

 

 

                                                             S přáním hezkého dne.     Jana Pejčinovičová

 

 

8.8.2016

Dobrý den,

v současné době se staví v ulicích Krátká, V Lukách a Ke Mlýnu. Řeší se geologické podmínky v ulici Benešova a v ulici U Barvírny. Připravuje se prodloužení ulice Komenského, dokončení ulice Lesní, odbočka z ulice Potoční a ulice Vodní. Řešíme s dodavatelem stavby případné vícepráce a méněpráce  a aktuální harmonogram pro dokončení výstavby. Hlavní silnice II. a III. třídy se začnou opět stavět v září. Přečerpávací stanice v naší obci jsou již k dnešnímu dni všechny usazeny.  V případě potřeby i nadále platí, že jsem neustále na telefonu. V příloze máte opět mapku výstavby pro přehled.

Mapa zde.

 

                                                S přáním hezkého dne.    Jana Pejčinovičová

 

13.7.2016

 

Dobrý den, opě se hlásím s informacemi, omlouvám se za delší odmlku.

 

V těchto dnech pokračují práce v ulici U Barvírny, připravuje se propoj k přečerpávací stanici pod hradem, pracuje se v ulici Vodní, započaly se práce v ulici Ke Hradu s napojením na ulici Krátkou a staví se  v Komenského ulici. Současně probíhají částečně opravy tam, kde kamerové zkoušky ukázaly nedostatky.

Připravuje se přečerpávací stanice v ulici Lomená, protlak pod mostem v ulici Lesní, dále ulice V Lukách. Bude se také opět pokračovat v ulici U Mlýna po dokončení přečerpávací stanice ve Vodní ulici.

Zároveň se také dokončuje projekt pro přeložku plynu v ulici Pod Samuelovou jeskyní a přeložku vodovodu v ulici Potoční.

Staví se také postupně v jednotlivých ulicích odbočné řady / přípojky/.

Neustále upozorňuji stavební firmu, že je třeba před započetím stavby upozornit všechny občany, kterých se týká následné omezení přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem.

Moje prosba o trpělivost a toleranci stále trvá a já za to moc děkuji.

Mapa zde.

 

                                             Přeji hezký den.       Jana Pejčinovičová

 

                                                                         

 

 

 

 

1.6.2016

 

Dobrý den,

 

v těchto dnech je situace následující:

 

Práce pokračují v ulici Pod Hradem, v Benešově ulici a v ulici U Barvírny. Ulice Janovská by měla být v těchto dnech dokončena. Je připravená ulice Ke Mlýnu.

Prověřují se sítě v ulici Na Svahu a v ulici Na Kopečku. Ulice Krátká byla pozastavena z důvodu nedodání šachet od výrobce. V ulici Ke Hradu na stoce B2 je potřeba zpracovat úprava trasy z důvodu uložené dešťové kanalizace.

V ulici U Barvírny se nestále potýkáme se silným výskytem spodních vod. Hledáme řešení a zkoušíme určité postupy. V Benešově ulici směrem na Radvanec se bude pokračovat po dodání vyrobených šachet, kde dochází ke změně z důvodu spodních vod.

Byly dokončeny přípojky v ulicích Luční, Hřbitovní a v částech ulice Potoční a Mikovcově. V plánu června jsou již konečně naplánované první konečné úpravy komunikací tam, kde je vše kompletně hotové.

V souběhu výstavby kanalizace probíhá i výstavba nového vodovodu a to v ulici Komenského a v ulici Benešova. Této stavbě vůbec nevelíme, je to samostatná stavba vyvolaná SVS.

I nadále Vás prosím o trpělivost a toleranci. Opravdu s snažíme co nejlépe tuto stavbu zvládnout i přes neustálé narážky. Děkuji všem, kteří se nám snaží pomoci a při výstavbě nám pomáhají a vycházejí vstříc.

 

                                Hezký den     Jana Pejčinovičová

 

16.5.2016

 

Dobrý den,

opět se hlásím z úřadu. Podařilo se nám dát dohromady alespoň trochu přesněji harmonogram výstavby na další dny.

Týden: 16.5. - 22.5.  Oprava ul. Ke Hradu / část u p. Volmana /, Komenského ulice / strana u bytovek/, stoka B2 / u p. Sunka/, ul. Mikovcova, ČSOV 5 / u Penzionu Pod Lipou /, Krátká ulice a přípojky na stoce BB1-4.2 a B1-2

Týden: 23.5. - 29.5.  Oprava ul. Ke Hradu pokračuje, stoka B1-1 / u hradu /, Benešova BB1-4-2.1 / k úřadu nahoru /, Krátká ul.,ul. Benešova / k samoobsluze /,napojení ČSOV pod hradem a přípojky v ul. Hřbitovní / BB1-3 /

Týden: 30.5.-5.6.  Pokračování BB1-4-2.1, B1-1, ul. Ke Hradu  / u samoobsluhy/, dále oprava ul. Ke Hradu, ul. Benešova / u samoobsluhy/ a přípojky ul. Hřbitovní a ul. Luční

Nadále jsem na tel. 724 301 118.           Přeji hezký den   Jana Pejčinovičová

 

6.5.2016

 

Opět se hlásím ze stavby kanalizace.

V těchto dnech jsme již obdrželi od projektanta překreslené změny projektu a tak můžeme v určitých ulicích pokračovat. Jedná se hlavně o ulici Benešova za Sklípkem směrem na Radvanec a o ulici U Pošty a ulici Mlýnská. Z důvodu omezení stavby v letních měsících na silnici krajské správy  je třeba pokračovat co nejvíce právě na těchto místech. Pokračuje se v ulici Benešova u Sklípku a následně se přejde do části před samoobsluhou, aby vše bylo hotové do sezóny. Po té se bude pokračovat směrem k úřadu. Dále se dokončí ulice Ke Hradu a ulice Mikovcova. V ulici Mikovcova současně probíhá položení nového vodovodu a tak není vždy jednoduché vše sladit. V měsíci květnu také proběhnou potřebné opravy zjištěné kamerovými zkouškami a konečně se započně s výstavbou odbočných řádů. Dále se dokončují přípravy na podvrty mostů. Do konce května by měly být dořešeny konečné úpravy komunikací.

V příští týdnu také budou probíhat jednání s firmou o možnostech posílení dodavatelů stavby.

Předběžný harmonogram prací zde.

Jinak jsem stále na tel. 724 301 118.                      Přeji hezký den     Jana Pejčinovičová

 

21.4.2016

 

Nové info o kanalizaci.

V dnešní den ještě nejsme schopni vyvěsit předběžný harmonogram výstavby na měsíc duben a květen. Je třeba přistupovat k určitým změnám, které však nebyly zapříčiněny ani stavbou ani projektem. V některých ulicích při vytyčování inženýrských sítí bylo zjištěno jejich přesné uložení a na tomto základě je nutné přistoupit ke změnám uložení kanalizace případně přeložek jednotlivých sítí z důvodu dodržení ochranného pásma. Musíme přistoupit k úpravě projektu v těchto místech, nechat si je odsouhlasit majiteli sítí a to né vždy jde vše hned.

V ulici U Barvírny a Janovská jsme byli donuceni pozastavit stavbu a donutit doadavatele k výměně zásypu a to tak, aby vyhovovaly hutnící zkoušky.

V ulici Benešova byla stavba také pozastavena a upravuje se projekt tak, aby se kanalizace dala uložit a to z důvodu spodních tekutých písků.

Stavba pokračuje v ulici Ke Hradu, Janovská, Mikovcova, Potoční a Lesní.

Příští týden by se mělo přistoupit k výstavbě ulice Benešova a to od bývalého sklípku směrem do obce, dokončit ulice Lesní / tam zbývá ještě pouze protlak pod mostkem/, pokračovat v ulici Potoční, v ulici Mikovcova, Ke Hradu, Janovská.

 

Upozorňuji občané, kteří si do dnešního dne nevyřídili místo připojení nebo nejsou v kontaktu s projektantem, bude jim přípojka realizována dle projektu.

Aktualizace harmonogramu je závislá na vyřízení změn projektu. Proto prosím o trpělivost, po získání nových informací plán výstavby ihned vyvěsíme.

Jinak informace Vám samozřejmě poskytneme na telefonu.

 

                                  S přáním hezkého dne      Jana Pejčinovičová

 

4.3.2016

 

Předběžný harmonogram výstavby na měsíc březen zde.

 

 

 

2.3.2016

 

Stavba kanalizace pokračuje. V současné době se staví v ulicích U Barvírny, Potoční, Ke Hradu, Janovská, Luční a stoka BB1-3, tj. ulice z Potoční směrem ke hřbitovu okolo p. Soboty. Tato stoka se již dokončuje. Zároveň byla dokončena částečně ulice Lesní. Když píši dokončena, myslím tím položení hlavního řádu. Odbočky k jednotlivým nemovitostem se budou pokládat následně a to z důvodu používání jiné techniky a hlavně spíše ruční práce.

Připravuje se stavba v ulici Hřbitovní a Mlýnská.

Současně probíhá výstavba v Radvanci a začíná se s výstavbou v Janově.

V průběhu stavby se potýkáme s různými překážkami, ale tak to už bývá.

Prosím občané hlavně v ulicích U Barvírny a v ulicích Potoční o trpělivost. Spodní vody nám pokládku komplikují a stavba se tak výrazně zpomaluje. Věřte, že jen nepřihlížíme, tlačíme stavbu na změny a snažíme se hledat možnosti o vyřešení těchto problémů.

Dále opětovně žádám občané, aby se spojili s jednotlivými projektanty a nahlásili nám místo připojení. Neustále se nacházejí objekty, které to ještě neudělaly a my je pak musíme ještě při tom všem obcházet a řešit jejich přípojky.

Doufám, že do konce týdne již Vám budu moci poskytnout podrobnější harmonogram výstavby po konečných úpravách. 

V případě poškození Vašeho majetku je třeba nám to náhlásit. Jen tam můžeme ohlídat nápravu.

V případě dotazů neváhejte a kontaktujte mě na tel. 724 301 118.

 

                                         Hezký den       Jana Pejčinovičová

 

 

18.1.2016

 

Na tento týden, tj. od 18.1. do 22.1.2016 z důvodu nepříznivého počasí stavba pozastavila práce. Dále připravuje stoku BB2 / část ulice Ke Hradu - u staré lípy/ a stoku B / ulice Ke Hradu/ směrem od hradu do středu obce. Kdo ještě neoslovil projektanty, je třeba to urychleně udělat a nahlásit na těchto stokách místa připojení.

                                                     Děkuji                 Jana Pejčinovičová

11.1.2016

 

Dnešním dnem započaly stavební práce v ulici Lesní směrem od požární zbrojnice a v ulici U Barvírny. Stavba nadále pokračuje v ulici Potoční. V příštím týdnu se započne s ulicí Janovskou . Následně se připravuje ulice Ke Hradu směrem od skalního hradu. Prosím občané, které ještě neoslovili projektanty, aby tak učinili a potvrdili místo připojení.

                                                 Hezký den          Jana Pejčinovičová

 

 

 

10.12.2015

Zdůvodu řešení položení nového vodovodu v ulici U Barvírny se započetí prací v této ulici posunuje na začátek roku 2016.

                                      

                                                             Jana Pejčinovičová

2.12.2015

 Upřesnění stavebních prací do doby vánoc:

   Započatá výstavba v ulici Potoční bude ukončena do konce tohoto týdne. Dále musí dojít k upřesnění sítí.

   Od 7.12.2015 se započne výstavba další části Potoční ulice a to stoka BB1-1 směrem k č.p. 107 / slepá ulice/.

   Ulice Janovská se z důvodu upřesnění inženýrských sítí posunuje na počátek roku 2016.

   Ulice U Barvírny se započne 9.12.2015.

 

Prosím o pozornost. V případě vyvěšení informací o vyhlášení prací v jednotlivých ulicích jde o termíny, kdy ja započata práce v této ulici. To znamená, že jde i o práce vytýčení inženýrských sítí. Neznamená to přesný termín započetí výkopových prací.

Je také potřeba počítat s tím, že v případě nepříznivého počasí může být termín posunut. O všem se budeme snažit Vás co nejvíce informovat.

 

Dále žádám občany, aby v případě oslovení jiných projektantů, než jsou vyvěšeny / p. Čadek a p. Moravcová už informace mají /, aby projektanty informovali o tom, že je třeba se spojit s mojí osobou, aby jsme si ujasnili podmínky připojení a měli jednotlvou evidenci objektů, které se již řeší.  Děkuji moc.

 

                                            Hezký den     Jana Pejčinovičová

 

 

25.11.2015

  Výstavba kanalizace byla započata. 

  Nahlášená uzavírka:   ul. Potoční      23.11.2015 -  15.3.2016

                                  ul. U Barvírny   1.12.2015 -  30.3.2016

                                  ul. Janovská     1.12.2015 -  30.1.2016

 

  Prosíme občany, aby se spojili se svými projektanty, kdy si potvrdí místo připojení.

 

  Zastupitelstvo obce Sloup v Čechách na svém zasedání dne 24.11.2015 přijalo usnesení, že v případě výstavby stavebně povolené přípojky k objektu určenému k rekreaci či jinému využití než je objekt k bydlení, majitel nemovitosti se bude finančně podílet částkou 12.000,- a to z důvodu, že tyto přípojky nejsou uznatelným nákladem pro Ministerstvo zemědělství.

 

                                                              Jana Pejčinovičová

22.10.2015

   Předání staveniště by mělo proběhnout 30.10.2015. V první cca 10 dnech bude probíhat vytýčení sítí. Výstavba kanalizace by měla jako první začínat v ulicích Lesní a Potoční / trasy BB1, BB1-1/. Dále je v harmonogamu připravena na měsíc listopad a prosinec výstavba ČSOV 5 / v ulici Potoční / a ČSOV 10 / v ulici Vodní/.

Prosím tedy občané v ulici Lesní a Potoční, aby co nejdříve kontaktovali projektanty alespoň ke kontrole umístění přípojky k jejich nemovitostem.

 

                                                                Jana Pejčinovičová

10.11.2015

   Staveniště bylo v řádném  termínu předáno a byly započaty přípravy pro samotnou stavbu. Nyní probíhají vytýčení jednotlivých sítí a v příští týdnu se má začít s výstavbou v ulici Potoční směrem od č.p. 107 směrem do středu obce. Stavba ČSOV 5 a ČSOV 10 byla zatím posunuta na začátek příštího roku z důvodu odsouhlasení technologie od SčVK. Jednotlivé nemovitosti, které budou omezeny v těchto dnech dostávají od stavební firmy informační letáčky. 

                                                                             

                                                                 Jana PejčinovičováVíce zde: http://www.obecsloupvcechach.cz/kanalizace/

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách