Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15. 11. 2018

08.11.2018 21:07

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách, které se bude konat dne 15. listopadu 2018 od 18 hodin v komunitním centru. 

Program:

Číslo bodu    Bod
1 Zahájení – volba pracovních skupin
- Ověřovatele zápisu
- Hlasování
- Schválení programu
- Zapisovatel
- Ověřovatele zápisu
- Hlasování
- Schválení programu
 
2 Schválení zápisu z ustavujícího zasedání z 31. 10. 2018
3 Volba místostarosty v uvolněné funkci
4 Doplnění člena finančního výboru
5 Doplnění člena kontrolního výboru
6 Volba členů stavební komise – 3 členové
7 Volba členů sociální komise – 3 členové        
8 Volba členů kulturní komise – 5 členů
9 Projednání cenové nabídky na úpravu chodníku u ZŠ a MŠ Sloup v Čechách
  - Pověření starosty k podpisu smlouvy
10 Schválení proplacení hotové PD kaple
11 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI + pověření starosty obce k podpisu smlouvy
12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úprava křižovatky silnic II/268 a III/26846“ + pověření starosty obce k podpisu smlouvy
13 Schválení zástupce obce do Svazku obcí kanalizace Sloup
14 Smlouva o spolupráci s obcí Radvanec (cyklostezka)
15 Prodej části pozemku p.č. 1835/3 v k.ú. Sloup v Čechách
16 Prodej pozemku p.č. 157/17
17 Podpis smlouvy – věcné břemeno ČEZ
18 Schválení termínu příštího veřejného zasedání zastupitelstva
19 Různé
20 Diskuze
21 Závěr

 

Oficiální verzi programu naleznete zde.

Zpět
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách