Obecně závazná vyhláška obce Sloup v Čechách č. 4/2003 o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Sloup v Čechách vydalo dne 18.12.2003 podle ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl. 1

1/ Obec Sloup v Čechách zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a/ poplatek ze psů
b/ poplatek za užívání veřejného prostranství
c/ poplatek z ubytovací kapacity
d/ poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
e/ poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v obci Sloup v Čechách

2/ Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad ve Sloupu v Čechách.
Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ

Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Sloup v Čechách.

Čl.4
Ohlašovací povinnost

1/ Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2/ Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatků podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
3/ Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
4/ Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 5 dnů.

Čl.6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1/ Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
2/ Zanikne-li poplatková povinnost / např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej /, poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 7
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:

a/ za psa ……………………………………………….100,- Kč
b/ za druhého a každého dalšího psa …………......…… 200,- Kč
c/ za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu…………....… 50,- Kč
d/ za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písm. c/…………………………………..…. 200,- Kč

Čl. 8

Splatnost poplatku

1/ Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku.
2/ Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl.9

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a/ osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b/ osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c/ osoba provozující útulek zřízený obcí, pro ztracené nebo opuštěné psy,
d/ osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


ČÁST III

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl.10

Předmět poplatku

1/ Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa.
2/ Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 11

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou pozemky v majetku obce, zakreslené v mapě kat. území v příloze, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 12

Poplatník

1/ Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10.

Čl.13

Ohlašovací povinnost

1/ Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství ne dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání.
Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem , ve kterém je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
2/ Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 do 2 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
3/ Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl 10. až do dne , kdy toto užívání skončilo.

Čl. 15

Sazba poplatku

1/ Poplatek je stanoven za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

a/ za provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 5,- Kč/ m2
b/ na skládky všeho druhu /s vyjímkou st. materiálu / 5,- Kč /m2 c/ při umístění stavebních zařízení a materiálu 2,- Kč/ m2
d/ za umístění dočasných staveb pro prodej ( stánek, kiosek )
- za krátkodobé užívání tj. do 30 dnů včetně 40,- Kč/den/m2
- za dlouhodobé užívání tj. více jak 30 dnů 30,- Kč/den/m2
e/ za umístění reklamních zařízení 10,- Kč/den/m2

2/ Poplatek stanovený paušální částkou za užívání veřejného prostranství:

a/ za parkování na veřejném prostranství - vyhrazené trvalé
parkovací místo 500,- Kč/rok

Čl. 16

Splatnost poplatku

1/ Poplatek je splatný:
a/ při užívání veřejného prostranství po dobu kratší nebo včetně 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b/ při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,
c/ poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný k 15. dni daného měsíce,
d/ poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30. března příslušného kalendářního roku.
2/ Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu , neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


Čl. 17

Osvobození

1/ Poplatku nepodléhá:
a/ vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b/ za umístění reklamních zařízení pro podnikatelé s trvalým pobytem v obci Sloup v Čechách.
2/ Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu:
a/ ve lhůtě stanovené v čl. 13 této vyhlášky
b/ v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
3/ Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

ČÁST IV

Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 18
Předmět poplatku

Poplatek se vybírá v lázeňských a v místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu na území obce Sloup v Čechách. Poplatek se platí za každé využité lůžko.

Čl. 19

Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 20

Ohlašovací povinnost

1/ Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 5 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 2 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
2/ Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3/ Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby,
které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Čl.21

Sazba poplatku

1/ Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč.
2/ Poplatek lze také uhradit průměrnou roční paušální částkou, která je určená dohodou mezí obcí a poplatníkem.

Čl. 22

Splatnost poplatku

1/ Poplatek uveden v čl. 21 odst. 1 je splatný vždy do 15-tého dne v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl poplatek vybrán.
2/ Poplatek uveden v čl. 21 odst. 2 je splatný nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Čl. 23

Osvobození

1/ Poplatku nepodléhá:
a/ ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b/ ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření.
c/ ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d/ ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
2/ Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.


ČÁST V

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 24

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 25

Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 26

Ohlašovací povinnost

1/ Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 15 dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.
2/ Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 27

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1/ Poplatek se platí ode dne uvedení povolení výherního hracího přístroje do provozu.
2/ Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl. 28

Sazba poplatku

1/ Sazba poplatku na tři měsíce činí 5.000,- Kč.
2/ V případě, že bude VHP provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen z poměrné části.

Čl. 29

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do dvou měsíců ode dne zahájení povozu VHP příslušného kalendářního roku.


ČÁST VI

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 30

Poplatník

Poplatek platí
a/ fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b/ fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 31

Ohlašovací povinnost

1/ Poplatník stanovený v čl. 30 písm. této vyhlášky je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:
a/ příjmení, jméno, místo trvalého pobytu, rodné číslo,
b/ evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
2/ Poplatníci stanovení v čl. 30 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 32

Sazba poplatku

1/ Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 30 písm. a/ a b/ této vyhlášky číní 400,-Kč a je tvořena
a/ z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b/ z částky 150,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 426.456,90 Kč. a byly rozúčtovány takto :
426.456,90 : 708 ( počet obyvatel k 31.12.2002 ) = 602,- Kč

2/ V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde -li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíce rozhodný stav ke konci tohoto měsíce.


Čl.33

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.ledna a do 31. července kalendářního roku.

Čl. 34

Osvobození

1/ Od poplatku jsou osvobozeny:
a/ osoby, které vykonávají celoročně základní vojenskou službu,.
b/ osoby, které jsou celoročně ubytovány buď v domově důchodců nebo v léčebně dlouhodobě nemocných,
c/ osoby, které jsou celoročně v zahraničí,
d/ osoby, které se nezdržují v místě trvalého bydliště více jak dva roky
2/ Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

ČÁST VII

Ustanovení závěrečná

Čl.35

1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny / odvedeny / včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené / neodvedené / poplatky nebo jejich nezaplacenou / neodvedenou / část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2/ Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplívající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl. 36

1/ Pokud poplatník nebo plátce nesplní svojí poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2/ Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze však nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 37

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST VIII

Ustanovení zrušovací

Čl. 38

Nabitím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 5. července 2003.

ČÁST IX

Účinnost

Čl. 39

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

Antonín Silný Jana Pejčinovičová starosta obce místostarostka obce

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách